^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Спортен клуб MUSHING BULGARIA

Спорт с кучета !!! Каникрос, байкджоринг, скиджоринг и кучешки впрягове !

>

Регистрирай се

За да имате достъп до цялата база данни трябва да сте пълноправен член на СК "Мъшинг България"

Състезание Mushing Bulgaria Cup 09.11.2019 г.

Състезание каникрос и байкджоринг Spring Race 16.04.2016 г.

Мъшинг България Къп 2015

                             УСТАВ НА СПОРТЕН КЛУБ МЪШИНГ БЪЛГАРИЯ

                                                  I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член1  Учредяване

Сдружение с нестопанска цел СПОРТЕН КЛУБ „МЪШИНГ - БЪЛГАРИЯ”, наричано по-нататък в Устава "Спортният клуб", е учредено на учредително събрание, състояло се на 05.11.2013 година в гр. София. Този Устав е неразделна част от протокола на Учредителното събрание.

Член 2  Статут

(1) Спортният клуб е сдружение с нестопанска цел, създадено за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Спортният клуб е юридическо лице отделно от неговите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на Спортния клуб не отговарят за неговите задължения.

Член З  Име

 (1) Името на Спортния клуб е Сдружение с нестопанска цел СПОРТЕН КЛУБ МЪШИНГ -  БЪЛГАРИЯ, което може допълнително да се изписва и на латиница – SPORTEN CLUB MUSHING- BULGARIA.

(2) Името на Спортния клуб и неговото лого заедно със седалището и адреса се поставят на всички документи на Спортния клуб на съответния език.

Член 4  Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Спортния клуб са в Република България.

Член 5  Цели на Спортния клуб

 Спортният клуб има за цел:

1. да възпитава любов към спорта с кучета, както и към кучетата във всичките разновидности (породна/нечистопородна принадлежност);
2. да популяризира спортовете с кучета в България, а именно следните спортове: каникрос, байкджоринг, доктрекинг, скиджоринг и след дог рейсинг ;
3. да стимулира и обединява гражданите, техните общности и организации, като насърчава, развива и подпомага потребностите им и по-конкретно като разширява знанията и насърчава интереса към спорта с кучета в неговите разновидности, като хората които са заинтересовани, да получат възможността да бъдат информирани по въпросите свързани с това, както и за безопасността на кучета и хора при провеждането на такива дейности.
4. Да приема, одобрява и запознава хората с Правилниците за провеждане на различни видове спорт с кучета, одобрени и приети от Международни Федерации, Асоциации и клубове, свързани и занимаващи се със спорт с кучета. Правилниците са изцяло свързани с Правилата и Стандартите, приети от ISDRA, ESDRA, IFSS, FISTC, WSA, които гарантират здравето, безопасността на кучетата и техните водачи;
5. да въвежда кучета и техните стопани в света на спортовете с впрегатните кучета;
6. да осигурява съдействие при популяризирането на спортовете с кучета;
7. да осигури развитие на възпитанието на хората за участие в състезания, изграждане на спортсменски дух, изграждане на навици свързани с природата и здравословния начин на живот.

Член 6  Предмет на дейност и средства за неговото постигане

(1) 3а постигането на целите си Спортния клуб ще:

1. Организира и участва в спортни мероприятия в страната и в чужбина;
2. Обучава и подготвя кучета и техните стопани за участие в различни спортни  мероприятия;
3. Запознава стопаните на кучета с приетите Правилници за спорт с кучета, съобразени с Международните изисквания за провеждане на такъв род дейност.
4. Организира и провежда лекции, публични съвещания, дискусии, кръгли маси, семинари, участия в телевизионни и радиопрограми за възпитанието, отглеждането, храненето на кучетата и правилата за основните спортове с кучета.
5. Организира мероприятия с образователна цел за децата. Запознава ги с кучетата, начина на общуване с тях, техните потребности, грижата за тях. Запознава ги с различните видове спортове с кучета и ползата от практикуването им. Приобщава ги към природата.
6. Методически да подпомага сродни по своята дейност сдружения, развиващи спортовете с кучета;
7. Организира и провежда състезания по каникрос, байкджоринг, скиджоринг, доктрекинг, след дог рейсинг и други, както и издава съответнияСертификат за положено участие в състезания, организирани от СПОРТЕН КЛУБ МЪШИНГ- БЪЛГАРИЯ;
8. Участва в изготвяне проекти за нормативни актове за усъвършенстване на законодателството в тази област;
9. Извършва издателска и популяризаторска дейност, свързана с целите на Спортния клуб, както и други подобни дейности, разрешени от закона.

(2) Средствата за постигане на целите на Спортния клуб се набират от:

1. членски внос;
2. дарения и завещания;
3. приходи от организирани мероприятия;
4. лихви;
5. приходи от други незабранени от съответното законодателство източници.

(3) Спортният клуб може да осъществява стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Спортния клуб, доколкото е разрешено от действащото законодателство. Приходите от тази дейност ще се използват за постигане на целите на Спортния клуб.

II. ЧЛЕНСТВО

Член 7  Членове

(1) Членството в Спортния клуб е доброволно и членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, навършили 18 години, които желаят да допринесат за постигане на целите на Спортния клуб и взимат участие в мероприятията организирани от него.

(2) Лица, които не са членове на Спортния клуб, могат да участват в организираните от него прояви, но само като гости, без да имат никакви права и отговорности спрямо Спортния клуб.

(3) Спортният клуб има и почетни членове.

Член 8  Почетни членове

(1) 3а почетни членове на Спортния клуб могат да бъдат избирани видни обществени фигури, бизнесмени, учени и политици от България и други страни, които биха могли да допринесат за развитието на спортовете с кучета и симпатизират на целите на Спортния клуб или които със своите действия значително са допринесли за развитието на Спортния клуб и осъществяването на неговите цели.

(2) Почетните членове не заплащат членски внос.

 Член 9 Приемане на членове

(1) Нови членове на Спортния клуб се приемат от Управителния съвет.
(2) Учредителите придобиват качеството членове с факта на учредяването на Спортния клуб.
(3) Кандидатите за членство ще бъдат приемани с решение на Управителния съвет въз основа на препоръка от член на Спортния клуб.
(4) Почетните членове се приемат по покана на Управителния съвет, отправена към тях. Почетният член следва да заяви в писмена форма, че приема поканата на Управителния съвет.

 Член 10  Права на членовете

Членовете имат право:

1.  да гласуват в Общото събрание на Спортния клуб;
2.  да избират и да бъдат избирани в управителните органи на Спортния клуб;
3.  да бъдат информирани за дейността на Спортния клуб и за нейните сметки;
4.  да ползват предоставяните от Спортния клуб услуги и от резултатите от дейността на Спортния клуб, включително да участват в събитията организирани от Спортния клуб;
5.  други права съгласно този Устав на Спортния клуб и решенията на Общото събрание на Спортния клуб.

 Член 11  Задължения на членовете

Членовете на Спортния клуб са длъжни:

1. да заплащат членски внос до 31 януари на текущата година, определен от компетентния орган на Спортния клуб;
2. да спазват Устава и другите вътрешни правила на Спортния клуб.
3. да пазят доброто име на Спортния клуб и да не действат срещу интересите на Спортния клуб;
4. да подпомагат и съдействат за осъществяването на целите и дейността на Спортния клуб според възможностите си;

 Член 12 Изключване

(1) Член на Спортния клуб може да бъде изключен с решение взето с мнозинство от 3/4 от членовете на Общото събрание, като за целта трябва да се проведе специално заседание с присъствие на най-малко половината членове на Общото събрание.

(2) Управителният съвет трябва да изпрати най-малко 5-дневно предизвестие на всеки предложен за изключване, в което да се посочи основанието за изключване. Предложеният за изключване има право да се яви на заседанието на Общото събрание и да направи устно или писмено изявление. Предложеният за изключване член не присъства по време на гласуването. Гласуването е тайно.

(3) Изключеното лице трябва да заплати в пълен размер всички дължими членски вноски и други плащания, предвидени в този Устав за годината, през която е било изключено. Изключеното лице няма право да иска връщане на направените от него вноски и други плащания.

(4) Изключеното лице има право да поиска отново членство не по-рано от изтичането на една година от датата на изключването.

 Член 13  Основания за изключване

(1) Член на Спортния клуб може да бъде изключен за груби или системни нарушения на устава, както и за прояви, несъвместими с доброто име на Спортния клуб и неговите членове.

(2) По-специално член на Спортния клуб може да бъде изключен, ако:

1. след покана от Управителния съвет не е платил членския внос в продължение на три месеца, или не е платил сума, за чието плащане Общото събрание на Спортния клуб е гласувало или доброволно се е ангажирал да заплати;
2. е нарушил Устава, други вътрешни правила на Спортния клуб или решения на Общото събрание;
3. разпространил е невярна информация, злепоставящ Спортния клуб, или информация, която му е предоставена поверително;
4. нарушил е законите на Република България;
5. извършил е действия или е допуснал бездействие, в резултат на които са причинени вреди на репутацията на Спортния клуб и/или неговите членове;
6. други прояви, които основателно могат да бъдат квалифицирани като несъвместими с принципите на една почтена спортна общност.

 Член 14  Начин на участие на членовете

(1) Член на Спортния клуб, който е физическо лице, участва в дейността й лично.

(2) Член на Спортния клуб, който е юридическо лице, се представлява от своя законен представител съгласно устройствените му правила и приложимия закон. Компетентният ръководен орган на юридическото лице може да определи един или няколко постоянни или временни свои представители в Спортния клуб.

(3) В случай, че член на Спортния клуб желае да промени своите представители, трябва да изпрати до Спортния клуб писмено съобщение за това.

(4) Управителният съвет може да приеме изисквания относно формата и съдържанието на известията, с които се определя или оттегля представител с право на глас. Тези известия трябва да бъдат депозирани в Спортния клуб не по-късно от 24 часа преди началото на събранието. В противен случай, представителят няма право да гласува.

 Член 15  Регистриране и отписване на членове

(1) Спортният клуб води и държи на разположение на заинтересованите регистър на членовете си. Регистърът е достъпен за всички членове.

(2) Членовете на Спортния клуб са длъжни да предоставят информация за попълването на регистъра и да актуализират информацията относно техния статут, име, седалище, адрес, предмет на дейност, както и друга информация, изискана от Изпълнителния съвет. По искане на Управителния съвет те предоставят на регистъра необходимите официални документи относно националната си регистрация

(3) Членовете могат да напуснат Спортния клуб, като представят писмено заявление за оттегляне на членството. Прекратяването настъпва от момента на получаване на заявлението. Членски внос и други вноски за годината, през която настъпва прекратяването, не се връщат. Напусналият не може да предявява претенции за дял от имуществото на Спортния клуб.

III. УПРАВЛЕНИЕ

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 16  Органи на Спортния клуб

(1) Органи на Спортния клуб са Общо събрание на Спортния клуб, Управителен съвет, Председател на Спортния клуб и Заместник Председател на Спортния клуб.

(2) По решение на Управителния съвет могат да се създават постоянни и специални комисии.

 Член 17  Мандат

(1) Мандатът на всички длъжностни лица, които се избират от Общото събрание на Спортния клуб и от Управителния съвет е пет години, освен ако друго е предвидено в този Устав, и започва от 1-во число на месеца следващ месеца на избора. Те изпълняват задълженията си, докато техните приемници бъдат избрани и започне мандатът им.

(2) Длъжностните лица по предходната алинея, чийто мандат е изтекъл, могат да бъдат преизбирани.

(3) Лица, избрани да заместват напуснало длъжностно лице, имат мандат до края на мандата на замествания.

Б. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СПОРТНИЯ КЛУБ

Член 18  Състав на Общото събрание

(1) Общото събрание на Спортния клуб се състои от всички членове на Спортния клуб. То се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) В заседанията на Общото събрание участват без право на глас почетните членове на Спортния клуб. Те могат да участват в дискусиите, да правят предложения и да поставят въпроси за обсъждане.

(З) Председателят на Спортния клуб трябва да присъства на всички заседания на Общото събрание. В случай че е възпрепятстван, той се замества от Заместник Председателя или друг член на Управителния съвет.

 Член 19  Свикване на Общото събрание

(1) Общото събрание на Спортния клуб се свиква по решение на Управителния съвет по негова инициатива, или по искане на най-малко 1/3 от членовете на Спортния клуб.

(2) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена до всеки от членовете с писмо, телеграма, телекс, електронна поща  най-малко един месец преди деня на заседанието. Всички други формалности по свикването на Общото събрание, които може да се изискват от задължителните разпоредби на закона трябва да бъдат спазвани.

(3) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да посочва деня, часа и мястото на провеждане на сесията, а също така дневния ред и лицата/органите по чиято инициатива се свиква Общото събрание.

(4) Общото събрание на Спортния клуб не може да взема решения по въпроси, които не са включени в дневния ред.

 Член 20  Правомощия на Общото събрание

(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;
2. приема бюджета и годишния отчет за изпълнението му и освобождава Управителния съвет от отговорност;
3. приема годишния отчет за дейността на Спортния клуб;
4. определя броя на членовете на Управителния съвет и ги избира и освобождава;
5.избира Председателя и Заместник Председателя на Спортния клуб;
6. определя основните насоки, приема дългосрочни краткосрочни планове, програми и отделни задачи за дейността на Спортния клуб по предложение на Управителния съвет;
7. изключва членове на Спортния клуб;
8. взема решения за участието на Спортния клуб в други организации;
9. взема решения за преобразуването или прекратяването на Спортния клуб;
10. взема решения относно размера и дължимостта на членския внос;
11. отменя решения на другите органи на Спортния клуб, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Спортния клуб;
12. одобрява логото на Спортния клуб;
13. приема вътрешни актове и правила;
14. избира и освобождава Председателя и Заместник Председателя;
15. решава други въпроси, които не са в компетентността на Управителния съвет, Председателя и Заместник Председателя.

(2) Решенията на Общото събрание по чл. 20 алинея 1 подточки 1 и 10 по-горе, както и в други случаи, когато законът изисква квалифицирано мнозинство, се взимат с мнозинство на 2/3 от присъстващите, а останалите решения - с обикновено мнозинство на присъстващите.

 Член 21  Редовна годишна сесия на Общото събрание

Редовна годишна сесия на Общото събрание на Спортния клуб се провежда веднъж годишно на определено от Управителния съвет място.

 Член 22  Кворум

(1) Общото събрание на Спортния клуб може да взема решения, ако е редовно свикано и присъстват най-малко половината от членовете на Спортния клуб.

(2) Ако в обявения за начало час Общото събрание няма кворум, заседанието се отлага с един час, след което се смята за законно независимо от броя на присъстващите членове.

 Член 23  Ръководство на Общото събрание

(1) Председателят на Спортния клуб е председател на Общото събрание. Той организира работата му и следи за законосъобразното му провеждане.

(2) Председателят на Спортния клуб определя един или повече членове на Управителния съвет за заместник-председатели на Общото събрание и им възлага под ред текущото ръководство на заседанията.

(3) Председателят на Спортния клуб назначава секретар-протоколист на Общото събрание и един или повече стенографи, ако има необходимост. Секретар- протоколистът се грижи за пълното и точно отразяване в протокола на изказванията, заявленията, предложенията, резултатите от гласуванията и взетите решения. За целта освен стенограми може да се използва и магнетофонен запис.

В. УПРВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ЧЛЕН 24  Състав на Управителния съвет

(1) Управителният съвет се състои най-малко от три лица – членове на Спортния клуб, от които се избира Председател на Спортния клуб и Заместник Председателя. Членове на Управителния съвет могат бъдат само физически лица.

 (2) Председателят на Спортния клуб по право е член и председател на Управителния съвет. Заместник Председателят по право е член и заместник-председател на Управителния съвет.

 (3) Общото събрание може да избере един или повече заместник членове, който/които ще упражнява/т функциите на член/ове на Управителен съвет, в случай че член на Управителния съвет е освободен или се оттегли преди изтичането на мандата му/й и Общото събрание не е избрало друг член на негово място.

 (4) Имената на заместник членовете се включват в специален Списък на заместник членовете. В случай че член на Управителния съвет е освободен или се оттегли съгласно разпоредбата по-горе, първото физическо лице от Списъка на заместник членовете автоматично замества члена, а вторият от Списък на заместник членовете се счита за първи номиниран за заместник член.

 Член 25  Заседания на Управителния съвет

(1) Управителният съвет се свиква всеки месец на редовни заседания.

(2) Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква от Председателя на Спортния клуб по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Управителния съвет.

(3) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от тях, освен ако уставът не предвижда друг кворум.

(4) Член на Управителния съвет може да участва в заседание чрез телефонна връзка, която гарантира установяване на личността на говорещия и позволяваща неговото участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в съответния протокол от члена, който председателства заседанието.

 Член 26  Компетентност на Управителния съвет

 (1) Управителният съвет в съответствие с устава и решенията на Общото събрание на Спортния клуб представлява, управлява и координира дейността на Спортния клуб, както и упълномощава лица да представляват Спортния клуб. Управителният съвет ръководи дейността на Спортния клуб в съответствие с целите й и осигурява защитата и увеличаването на нейното имущество.

 (2) Управителният съвет:

1. приема правилник за организацията на дейността си и избира Касиер измежду членовете си;
2. осигурява спазването на устава и изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. ръководи текущата дейност на Спортния клуб, приема програми, перспективни планове и специални задачи, както и взема решения за организиране и участие на Спортния клуб във важни обществени прояви в съответствие с целите й;
4. управлява активите на Спортния клуб;
5. приема проекта за годишен бюджет на Спортния клуб и отчита изпълнението му пред Общото събрание, внася предложения за частични изменения в бюджета, в т.ч. нови разходни пера, ако след одобряването на бюджета са разкрити нови източници на финансиране;
6. приема и внася за разглеждане и одобряване от Общото събрание на Спортния клуб годишен доклад за дейността на Спортния клуб, който включва и доклади за други дейности, ако бъдат изискани такива;
7. приема управленските структури на Спортния клуб, одобрява правилата за счетоводната дейност, работните заплати и другите вътрешни правила на Спортния клуб; взема решения за образуване на фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
8. взема решения за начина на разпореждане с имуществото на Спортния клуб;
9. приема тарифи и цени за услугите изданията и информацията предоставяна от Спортния клуб;
10. одобрява основните положения за устройството и дейността на постоянните и специални комисии на Спортния клуб.
11. решава други въпроси, свързани с оперативното управление и организация на Спортния клуб.

(3) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато законът изисква квалифицирано мнозинство

(4) В неотложни и други особени случаи Управителният съвет може да вземе решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове или чрез съгласие за решенията, изпратено от всички членове по факса на Спортния клуб.

                                     Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

Член 27  Председател на Спортния клуб

(1) Председателят осъществява общото ръководство на работите на Спортния клуб. Той организира дейността на Спортния клуб и изпълнява функциите, предвидени в устава или възложени му от Общото събрание на Спортния клуб или Управителния съвет.

(2) Председателят подписва всички официални документи на Спортния клуб, включително по- важните сделки и договори и е упълномощен да задължава сметките и подписва чекове, менителници и записи на заповед. В негово отсъствие в тези случаи могат да подписват Заместник Председателя.

(3) Председателят на Спортния клуб:

1. организира и ръководи дейността на Управителния съвет;
2. решава други въпроси, които са му възложени от Общото събрание на Спортния клуб или от Управителния съвет.

 Член 28  Представляване на Спортния клуб

 Председателят на Спортния клуб представлява Спортния клуб самостоятелно в страната и в чужбина.

 Член 29  Заместник Председател

Заместник Председателят упражнява правата и задълженията на Председателя на Спортния клуб в отсъствие на последния. Освен това той/тя има правомощията и изпълнява задълженията, които са му/ й възложени от Председателя. Той/ тя има право да задължава сметките и да подписва чекове, менителници и записи на заповед заедно с някой от другите членове на Управителния съвет.

  Д. ПРОТОКОЛИ

Член 30  Протоколи

(1)  На заседанията на Общото събрание на Спортния клуб и Управителния съвет се водят протоколи, в които се отразяват изказванията, заявленията, предложенията, резултатите от гласуването и взетите решения. Протоколите се подписват от председателя на съответния орган и от секретар-протоколиста.

(2) Членовете на Спортния клуб и членовете на Управителния съвет имат свободен достъп до протоколните книги. Те могат да получават преписи и извлечения от протоколите.


V. ФИНАНСИ

Член 31  Плащания към Спортния клуб

 (1)Членовете на Спортния клуб заплащат годишен членски внос до 31 януари всяка година. Те заплащат допълнителни вноски, само ако Общото събрание е гласувало за това, или ако са поели това задължение доброволно.

(2)   Размерът на годишния членски внос се определя и заплаща в официалната валута в България.

(З)Размерът на годишния членски внос се приема и изменя от Общото събрание на Спортния клуб.

(4) До определяне на размерите по предходната алинея от Общото събрание, са в сила размерите, приети от Учредителното събрание на Спортния клуб.

(5)Членовете и почетните членове могат да правят доброволни вноски във Фонд "Развитие на дейността".

 Член 33  Изменения и допълнения

Размерът на членските вноски може да бъде изменян по решение на Управителния съвет, взето с мнозинство най-малко 2/3 от членовете на Управителния съвет на специално заседание, свикано за целта. Всяко такова решение трябва да бъде одобрено на следващата годишна или извънредна сесия на Общото събрание. Ако решението не бъде одобрено от Общото събрание, всякакви увеличения ще се смятат невалидни и всички плащания въз основа на отмененото решение за увеличение се възстановяват.

 Член 34  Членски внос

(1) Членовете на Спортния клуб плащат годишен членски внос. Членският внос трябва да бъде заплатен не по-късно от 31 януари на годината, за която се дължи. Членовете-учредители трябва да внесат членския внос за 2012 година в срок от 3 месеца от деня на съдебното решение за регистрирането на Спортния клуб.

 (2) Новоприетите членове заплащат целия членски внос за годината на приемането им при приемането.

 Член 35  Прекратяване и ликвидация

Ако при прекратяването на Спортния клуб след удовлетворяването на всички кредитори остане каквато и да е собственост, същата се изплаща или разпределя между членовете на Спортния клуб пропорционално на периода, за който те са били членове.

 Този Устав е собственост на Спортен Клуб Мъшинг България от самото създаване на клуба. Всяко копиране или интерпретиране на Устава или части от него без писмено разрешение от УС на СК Мъшинг България е забранено !
Copyright 2013 © 2024 / All Rights Reserved /www.mushing-bg.com/ Hristina Yankova. Информацията за мъшинг спортовете и категориите са собственост на МАНМАТ БГ ЕООД