^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Спортен клуб MUSHING BULGARIA

Спорт с кучета !!! Каникрос, байкджоринг, скиджоринг и кучешки впрягове !

>

Регистрирай се

За да имате достъп до цялата база данни трябва да сте пълноправен член на СК "Мъшинг България"

Състезание Mushing Bulgaria Cup 09.11.2019 г.

Състезание каникрос и байкджоринг Spring Race 16.04.2016 г.

Мъшинг България Къп 2015

                                                  1. Обща информация.
 
1. С настоящия правилник се урежда провеждането на състезания.
2. Дата и мястото за състезание се обявява най-малко 2 месеца преди денят на състезанието. Възможно е промяна на датата на състезанието, например заради метереологични условия.
3. Трасетата и таксите за участие на всяко едно конкретно състезание се определят и обявяват най-малко 2 месеца преди денят на състезанието.
4. Информацията по предходната алинея се обявява като допълнение към настоящият правилник най – късно до 2 месеца преди обявената от тях дата за състезанието.
5. На старт/финала се обособяват места, оборудвани с необходимата техника за администриране  на състезанието.
6. Всички записани състезатели ще имат валидна  медицинска застраховка за деня на състезанието.
7. Трасетата са на територията на Република България, като преминават по съществуващи полски и горски почвени пътища  подробно обозначени.
8. Трасетата  ще са обезопасени и отцепени, и са със сравнително лека степен на пресеченост на терена.
9. Инструктаж на състезателите (брифинг) 1 час преди старта.


                                                     2. Участие
1.Начина на подаване на заявки и размерът на таксите за участие се обявяват като допълнение към настоящият правилник за всяко едно състезание  най - късно до 2 месеца преди обявената  дата за състезанието.
2. Участниците заплащат стартова такса само след приета и одобрена заявка за участие.
3. Участниците заплащат авансово 50% от стартовата такса в срок най късно до 10 календарни дни преди обявената дата за състезанието. Останалата част се заплаща при регистрация в деня на състезанието.
4. Състезател може да заяви участие и плати такса след обявеният в предходната алинея срок, но в този случай заплаща стартовата такса обявена от организатора, но с 100% увеличение и няма да има медицинска застраховка /поради невъзможност за сключването и/.
5. Право на участие имат всички дееспособни лица и кучета.
6. Състава на техническата комисия се определя от УС на клуба за всяко състезание.
7. Комисията, гл. съдия и ветеринарният лекар проверяват за редовността на подадените заявки, платени такси и други обявени изисквания за допускане до старт и подготвят  стартовите списъци.
8. Гл. съдия и вет. лекар проверяват за задължително оборудване на състезатели и кучета. Ветеринарният лекар при съмнение за заразна болест на куче в района на състезанието незабавно извежда кучето от района.
9. Преди старта състезателите са длъжни да поставят предоставените им стартови номера на определените  места, както и рекламните стикери на спонсорите.
10.  Не се допускат до старт състезатели видимо употребили  алкохол или други упойващи вещества.
11. Всеки състезател е задължен да спазва реда на стартиране.
12. По време на цялото състезание участниците са длъжни да спазват указанията на съдията, ветеринарния лекар и спортните комисари по трасето.
13. В случай, че даден състезател се откаже от състезанието, то той е длъжен да информира организаторите за това при първа възможност.

                             3. Съдия , спортни комисари и вет. лекар
 
1. Съдията е на старт/финала, а спортните комисари са разположени по трасето.
2. Съдията и комисарите следят за изпълнението на настоящият правилник, съдействат при организацията и анализа на резултатите, изготвянето на класирането, а също и при въпроси касаещи регламента.
3. Съдията или ветеринарният лекар има право да спре временно състезанието при наличие на опасност за кучета, участници или зрители.

                                                4. Зрители и Медии
1. По време на състезанието зрителите и представители на медиите нямат право да навлизат в трасето и по никакъв начин не трябва да възпрепятстват състезанието. Длъжни са да спазват инструкциите на организаторите и съдиите.
2. В интерес на мероприятието е зрителите, медиите и участниците да си сътрудничат.

                                              5. Заключителни разпоредби
 
1. Компетентните лица, които вземат решения при случаи непредвидени в този правилник са съдиите и спортните комисари на всяко едно състезание.
2. УС на Клуб Мъшинг България си запазва правото  да прави промени под формата на допълнения и приложения към настоящия правилник, но състезателите трябва да бъдат своевременно уведомени за това.
3. Промени в трасетата не могат да се правят един час преди старт, освен в извънредни ситуации. 
4. Всички изменения или допълнителни разпореждания се обявяват чрез официален бюлетин.

2013-2018 © Всички права запазени. Всяко копиране или интерпретиране на информация от този сайт, която е въпрос на договорки и е собственост  на Спортен Клуб Мъшинг България е забранено.

Copyright 2013 © 2024 / All Rights Reserved /www.mushing-bg.com/ Hristina Yankova. Информацията за мъшинг спортовете и категориите са собственост на МАНМАТ БГ ЕООД